คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเฉลิมเกียรติเป็นเจ้าภาพหลักในการจัด งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 (ASTC2018) : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ก้าวตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน” โดยจะจัดให้มีขึ้น ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (พื้นที่ส่วนขยาย มฉก. 2) ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ในงานนี้ได้รับเกียรติจากรศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์ เป็นองค์ปาฐกในการปาฐกถาในหัวข้อ “ตามรอบพระบาทพ่อ เพื่อสานต่อพระราชปณิธาน”

ในงานประชุมมีการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาทั้งในรูปแบบการบรรยายและโปสเตอร์ใน 5 กลุ่มสาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 652 คน ประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิจัย 331 คน และนักศึกษา 321 คน มีผลงานวิจัยที่นำเสนอและเผยแพร่ 310 เรื่อง และผลงานนวัตกรรม 24 เรื่อง โดยการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>