สำนักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และความร่วมมือระดับนานาชาติจาก Holy Angel University และ STI West Negros University ประเทศฟิลิปปินส์ และ Galuh University, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Universitas PGRI Madiun, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa (STIE AUB Surakarta) ประเทศอินโดนีเซีย และ Tianjin University of Traditional Chinese  Medicine จากประเทศจีน ได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใช้สังคม" โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นเจ้าภาพหลัก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.2) โดย รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวเปิดงานฯ และได้รับเกียรติจาก ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา/กรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม มาบรรยายพิเศษเรื่อง “งานวิชาการเพื่อสังคม”

    โดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัย และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด วิธีการปฏิบัติ และประสบการณ์ในการวิจัยกับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จากสถาบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของนักวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศในอนาคตTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>