เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารบริการใหม่ โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้มีการจัดงานแถลงข่าวและพิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ 6” ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 15 ทุน มูลค่า 6 ล้านบาท โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  คุณกอบชัย  ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว และ รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมแถลงข่าวการมอบทุนในโครงการนี้ โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ 3 องค์กร คือ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกันจัดทำขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นโครงการขยายความช่วยเหลือสังคมในด้านการศึกษาและพัฒนาคน ให้ความสำคัญกับการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในวิชาชีพพยาบาลแก่นักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จนสำเร็จการศึกษา และบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้เข้าทำงานเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลหัวเฉียว ช่วยเหลือสังคมและสร้างอนาคตของตนเองและครอบครัวตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไปTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>