เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ทำพิธีส่งมอบสำเนาหนังสือพิมพ์จีนให้แก่สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดย รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้ส่งมอบสำเนาหนังสือพิมพ์จีน โดยเป็นไฟล์หนังสือพิมพ์จีน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2466 – 2529 จำนวนรวม 1,138,380 หน้า จากการถ่ายสำเนา 2,385 เล่ม จัดเก็บไว้ใน External Hard Drive และได้รับเกียรติจากคุณอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา อาคาร 1 ชั้น 4 หอสมุดแห่งชาติ

   โครงการดังกล่าวมีที่มาจากพระราชกระแสรับสั่งของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติ ให้จัดระบบห้องเอกสารภาษาจีนเป็นการเฉพาะ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการบริการ ทางสำนักหอสมุดแห่งชาติน้อมรับพระราชกระแสรับสั่ง และได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำสำเนาหนังสือพิมพ์ภาษาจีนในประเทศไทย ระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกับสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551 การดำเนินการในโครงการดังกล่าว ระยะที่ 1 บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ ขนย้าย หนังสือพิมพ์จีน ตั้งแต่ปี 2466 จนถึง ปี 2529 และแปลงข้อมูล เป็นดิจิทัล เป็นเวลา 5 ปี จากนั้นศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับดำเนินการต่อ และได้พัฒนาฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีน สำหรับการค้นคว้าวิจัยทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และในระยะที่ 2 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ส่งหนังสือพิมพ์จีนที่ดำเนินการแล้วเสร็จกลับคืนหอสมุดแห่งชาติ และนำหนังสือพิมพ์จีนปี 2530 มาดำเนินการต่อ รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีน (3 ภาษา) ให้แก่นักศึกษา นักวิจัย บุคคลทั่วไปที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้า และหลังจากพิธีส่งมอบฯ คุณกนกอร  ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และคุณสุภาพร  ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีการหารือถึงความร่วมมือในการพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านจีน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไปในอนาคตTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>