รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัลในกิจกรรมวันทำความสะอาดประจำปี (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการ ซึ่งกิจกรรมนี้เสริมสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษา ให้เห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ และช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ตามคำขวัญ “ปลูกจิตสำนึก ฝึกเป็นนิสัย มฉก.ร่วมใจ สร้างวินัยใน 7ส” ในงานนี้มีการมอบรางวัลการประหยัดพลังงานและรางวัล 7ส ยอดเยี่ยม ดังนี้

   รางวัลการประหยัดพลังงาน
1. การประกวดนวัตกรรมจากงานประจำ Routine to Innovative For Saving Energy (R2I) Season 3 มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงาน “รู้จักใช้ ถนอมดี ลด money ที่ต้องจ่าย” จากคณะเทคนิคการแพทย์ 
   รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ผลงาน “ทิ้งขยะให้ถูกที่ ลด money ที่ต้องจ่าย” จากคณะเทคนิคการแพทย์
   และผลงาน “ปลดปลั๊ก ประหยัดไฟชัวร์” จากสำนักทะเบียนและประมวลผล

2. การประกวด Smart office มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้
   Smart office ระดับดีเยี่ยม ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ และ กองอาคารสถานที่
   Smart office ระดับดีเด่น ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์
   Smart office ระดับดี ได้แก่ กองทรัพยากรบุคคล กองแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บรรณสารสนเทศ และศูนย์วัฒนธรรม

รางวัล 7ส ยอดเยี่ยม
1. รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์ (DIY) 7ส ประโยชน์ ประหยัด ประดิษฐ์ ครั้งที่ 2/2560  
    รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ผลงาน “ตะกร้าสานจากซองกาแฟ” จากนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และผลงาน “ผ้าทอไทยผืนผ้าแห่งความพอเพียง (ประดิษฐ์พานดอกบัวตั้งพระ)” จากนักศึกษาคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
   รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผลงาน “ตะกร้าจากกระดาษหนังสือพิมพ์” จากนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. รางวัลประกวดคลิปวีดิทัศน์กิจกรรม 7ส จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผลงาน “โครงการกิจกรรม 7 ส” จากนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

3. รางวัล 7ส ยอดเยี่ยม จำแนกเป็น 4 ประเภท โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ ประเภทแม่บ้านคนสวน ได้แก่ แม่บ้าน-อาคารโภชนาการ 2 และอาคารสนามกีฬากลาง / คนสวน-โซนที่ 2, 3, 14 จำนวนทั้งหมด 8 คน ประเภทซุ้มนักศึกษา ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ กองกลาง และประเภทคณะวิชา ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>