ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มาหวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (The 11th Thailand Robot Design Contest: RDC2018) เพื่อคักเลือกตัวแทนนักศึกษาไทยเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์นานาชาติ (IDC RoBoCon 2018) ณ ประเทศญี่ปุ่นแล้วนั้น ซึ่งมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ โดยผลการแข่งขันปรากฏว่า ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน International Design Contest 2018 (IDC 2018) ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ : ทีม Green ประกอบด้วย 1. นางสาวศุวดี เจ๊ะเล็ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2. นายปัณฑ์ธร ตรีวัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3. นายจิรัฐ คงกะพันธ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 4. วีรยุทธ บัวเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพายัพ โดย นายจิรัฐ คงกะพันธ์ เป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน International Design Contest 2018 (IDC 2018) ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 6-18 สิงหาคม 2561 โดยศูนย์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และประกันอุบัติเหตุ ตลอดระยะเวลาการแข่งขันTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>