เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เป็นประธานเปิดงานถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนจากผลการวิจัยโครงการ “นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าของห่วงโซ่เศรษฐกิจปลาสลิดบางบ่อตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมสินค้าเกษตรกรปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ”  โครงการวิจัยดำเนินการแล้วเสร็จโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีการศึกษา 2560  และปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้รับคัดเลือกให้ดำเนินโครงการวิจัยต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  
  นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเข้าร่วมงานและให้แนวนโยบายสำหรับการพัฒนาโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในปีการศึกษา 2561 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเน้นย้ำความสำคัญของปลาสลิดในฐานะสินค้าเกษตรยุทธศาสตร์ของจังหวัดสมุทรปราการ ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงและผู้แปรรูปต้องประสานร่วมความมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพมากขึ้น อันจะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
   กิจกรรมสำคัญในงานประกอบด้วย การนำเสนอผลสำเร็จจากงานวิจัย 15 โครงการในปีการศึกษา 2560 โดยมี รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี และหัวหน้าโครงการเป็นผู้นำเสนอ  กิจกรรมการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนากรอบโจทย์วิจัยโดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย และ  อาจารย์สุปราณี  จงดีไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงและผู้แปรรูปปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อร่วมกันพัฒนา กรอบโจทย์วิจัย "การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการ" ที่จะดำเนินการ ในปีการศึกษา 2561 นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารบรรณสาร โดยผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจผลจากการศึกษาวิจัยทั้ง 15 โครงการ และมีความร่วมมือที่พัฒนาต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่จริง Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>