เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 2-114 ชั้น 1 อาคารเรียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มวิชาเภสัชอุตสาหกรรม สายวิชาเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Seminar for Pharmaceutical Industry X เพื่อเป็นการสนับสนุนบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่องของคณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนวิศวกรรมที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเภสัชกรและผู้สนใจในธุรกิจยาและเครื่องสำอางประมาณ 200 คน โดย ผศ.ดร.วิชาญ  จันทร์วิทยานุชิต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวเปิดงานสัมมนาฯTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>