มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกปีเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์  และร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย  ในปีการศึกษา  2561  กำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่  13  กันยายน  2561  นักศึกษาใหม่จากทุกคณะวิชาพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม มฉก. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีเป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา  พร้อมเจิมตำราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคล  และมอบรางวัลเกียรติคุณ  รางวัลเกียรติยศ  รางวัลเชิดชูเกียรติ  แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี  กิจกรรมเด่น  ความประพฤติเรียบร้อย  และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้มีกิจกรรมประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงามและประเภทสร้างสรรค์  ซึ่งในปีการศึกษานี้คณะวิชาที่ได้รับรางวัลพานไหว้ครูประเภทสวยงาม  รางวัลชนะเลิศอันดับที่  1  คณะพยาบาลศาสตร์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม  รางวัลพานไหว้ครูประเภทสร้างสรรค์  รางวัลชนะเลิศอันดับที่  1  คณะนิเทศศาสตร์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2  คณะเทคนิคการแพทย์Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>