เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 15.30 – 18.00 น. สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดงานโครงการเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์ ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1 โดยมีศาสตราจารย์จ้ง เฉียงเหวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายจีน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ วศินานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทย เป็นประธานในการเปิดงาน มีรองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน อาจารย์รัตนา จันทรสารโสภณ อาจารย์ประจำคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน อาจารย์สุชาติ วัฒกานนท์ ประธานหลักสูตรธุรกิจจีน คณะบริหารธุรกิจ นางสาวกัญญาภัค ทรงกิตติภักดี เลขานุการคณะการแพทย์แผนจีน บุคลากรและนักศึกษาประมาณ 400 คนเข้าร่วมงาน กิจกรรมภายในงานมีการท่องกลอนจีน ร้องเพลงจีนโดยนักศึกษาไทย นอกจากนี้มีการสาธิตและให้ฝึกการทำขนมไหว้พระจันทร์ ชิมขนมไหว้พระจันทร์ ทายปริศนาโคมไฟ และการมอบของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมการทายปริศนาโคมไฟ กิจกรรมนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศความอบอุ่นของเทศกาลไหว้พระจันทร์แม้ว่าแต่ละคนมาจากสถานที่ต่างกันแต่ก็อบอุ่นเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>