สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ในสถาบันอุดมศึกษา” ซึ่งแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
1. สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มภาคใต้ 3 สถาบัน
2. สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มภาคอีสาน 5 สถาบัน
3. สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มภาคเหนือ 6 สถาบัน
4. สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 สถาบัน
5. สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มภาคกลาง 25 สถาบัน
6. สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 32 สถาบัน
                ในการนี้ รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ไปร่วมลงนามความร่วมมือ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง Eternity Daylight Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>