สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดโครงการปลูกจิตสำนึกการคืนทุนส่งต่อโอกาสให้รุ่นน้อง ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยโครงการนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อกระตุ้นเตือนให้กับนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษาได้รับทราบข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้มีทัศนคติที่ดีในเรื่องหน้าที่ในการชำระคืนทุน และนักศึกษาได้รับทราบสาระความรู้ในขั้นตอนและวิธีการชำระหนี้คืนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหลังจากที่สำเร็จการศึกษา โดย อาจารย์ใจบุญ แย้มยิ้ม อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มฉก. เป็นวิทยากร และตัวแทนจากธนาคารกรุงไทยมาให้ความรู้และข้อคิดแก่นักศึกษา ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง 2-114 ชั้น 1 อาคารเรียน มฉก.Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>