เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561  รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ชี้แจงกระบวนการและการนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ภายใต้โครงการวิจัยการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการ โดยทางมหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว.ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
   ในการประชุมได้รับเกียรติจาก ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย  ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา และ อ.สุปราณี จงดีไพศาล  ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกว. รับฟังและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการวิจัย รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมประชุม  โดยเป็นการนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่จำนวน 8 เรื่อง ของนักวิจัยจากคณะวิชาต่าง ๆ

   1  “รูปแบบการเลี้ยงปลาสลิดที่มีผลิตภาพเหมาะสมในการสร้างรายได้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ”
อ.ดร.พิมสิริ ภู่ตระกูล และคณะ คณะบริหารธุรกิจ
   2. “แนวทางการลดต้นทุนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการ” ผศ.ดร.ชุติระ ระบอบ และคณะ คณะบริหารธุรกิจ
   3. “การศึกษาช่องทางการจัดจำหน่ายในจังหวัดสมุทรปราการไปยังตลาดนักท่องเที่ยวจีนแบบทัวร์ที่มาท่องเทียวในจังหวัดสมุทรปราการ” อ.สุเมษ เลิศจริยพร และคณะ  คณะบริหารธุรกิจ  
   4. “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการปลาสลิดแปรรูปสมุทรปราการ เพื่อการส่งออกทางเรือด่านเชียงแสนสู่จีนตอนใต้ ด้วยกระบวนการสื่อสารเพื่อการพัฒนา” ผศ.ดร.ศรัญญ์ทิตา  ชนะชัยภูวพัฒน์ และคณะ
คณะนิเทศศาสตร์
   5. “การจัดทำระบบพัฒนาการผลิตปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แบบมีส่วนร่วม”อ.ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
   6. “การพัฒนาการเลี้ยงปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจัดทำมาตรฐานที่นำไปสู่การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แบบมีส่วนร่วม” อ.ดร.มธุรส อ่อนไทย และคณะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
   7. “การพัฒนาการแปรรูปปลาสลิดแดดเดียวและปลาสลิดหอม จังหวัดสมุทรปราการให้มีคุณภาพเพื่อขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แบบมีส่วนร่วม” อ.ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียนและคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
   8. เรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการควบคุมและหนุนเสริมผู้ผลิตปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการ” อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>