รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี  ผู้บริหาร  คณาจารย์  และนักศึกษา ร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา  2560  ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  โดยได้รับเกียรติจาก ภญ.รศ.ดร.อวยพร  อภิรักษ์อร่ามวง ผู้ช่วยอธิกาบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็นประธานกรรมการ  พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน  4  ท่าน  ได้แก่  รศ.ดร.ยุทธนา  ฉัพพรรณรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านวิชาการและประกันคุณภาพหลักสูตร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รศ.ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  รองอธิการบดี มฉก.  และผศ.นิก  สุนทรธัย  คณบดี  คณะนิติศาสตร์ มฉก. ซึ่งสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยปีการศึกษา  2560  จำนวน  5  องค์ประกอบ  รวม 13  ตัวบ่งชี้  ได้รับคะแนน  4.24  อยู่ในระดับ ดี  เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2561  เวลา  13.30  น.  ณ  ห้องบรรยายพิเศษ  2 (สื่อประสม) ชั้น  2  อาคารบรรณสาร  มฉก.Total 882 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>