มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเกิดขึ้นจากการ “ให้” ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและชาวไทยเชื้อสายจีน  ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณบรมมหากษัตริย์ไทย  มีความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินไทยที่ได้อาศัยพำนักพักพิงทำมาค้าขายจนเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ  ได้ร่วมกันบริจาคเงินสนับสนุนก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้นมา  วัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  จัดการศึกษาเพื่อการศึกษาโดยไม่แสวงหาผลกำไร  “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” เป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศร  รามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามมินทราธิราช  บรมนาถบพิตร  เหนือสิ่งอื่นใดมหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานเปิดมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2537  ทรงเยี่ยมชมอาคารและสถานที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  และทรงตรัสว่า  “มหาวิทยาลัยสวยดี”  ก่อนพระองค์เสด็จกลับทรงฝากกระแสพระราชดำรัสไว้ตอนหนึ่งว่า “ขอให้ทำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี” ชาวมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติทุกคนได้รับ  ใส่เกล้าและน้อมนำเป็นหลักสำคัญในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยให้ดีให้สมกับที่ทรงรับสั่งซึ่งต้องดีทั้งกาย  วาจา  และใจ  ด้วยความรู้และคุณธรรมจริยธรรม  มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นสู่การเป็น  “มหาวิทยาลัยคุณธรรม”  ได้ปลูกฝังคุณธรรม  6  ประการ  คือ  ขยัน  อดทน  ประหยัด  เมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู  สอดแทรกไปกับ  การเรียนของนักศึกษา  การสอนของคณาจารย์  การทำงานของบุคลากร  และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักสำคัญในการดำเนินงานและพัฒนามหาวิทยาลัย  ความเข้มแข็งด้านจีนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมี  5  ด้าน  ได้แก่  ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน  ด้านวิจัย  ด้านบริการวิชาการ  ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย - จีน  ด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และเป็นแหล่งข้อมูลในเรื่องความเป็นจีน  มหาวิทยาลัยยังได้ดำเนินการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่รองรับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน  มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรมพร้อมที่จะรับใช้สังคมและประเทศชาติ

   การจัดกิจกรรม Open House ในครั้งนี้ใช้ชื่องานว่า  เปิดบ้านตระกูล “หัวเฉียว” Huachiew Family Edutown 2018  เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องการให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความเป็นตัวตนของมหาวิทยาลัยที่อยู่กันแบบครอบครัวจึงสร้างสรรค์แต่ละคณะวิชาเป็นบ้านที่พร้อมต้อนรับทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกัน    ประกอบด้วย  บ้าน  13  คณะ  ได้แก่  บ้านนิเทศ  บ้านนิติ  บ้านภาษาจีน  บ้านบริหาร  บ้านสังคมสงเคราะห์  บ้านศิลปศาสตร์  บ้านกายภาพ  บ้านวิทยาศาสตร์  บ้านสาธารณสุข  บ้านเทคนิคการแพทย์  บ้านเภสัช  บ้านแพทย์จีน  และบ้านพยาบาล  กิจกรรมในแต่ละบ้านได้ผสมผสานสาระความรู้และความบันเทิงเข้าด้วยกันซึ่งสามารถตอบโจทย์ความสนใจของนักเรียนทั้งกลุ่มสายวิทย์และสายศิลป์  นอกจากกิจกรรมสำหรับนักเรียนแล้วมหาวิทยาลัยยังได้จัดการสัมมนาและ Workshop  สำหรับคุณครู  โดยเริ่มกิจกรรมช่วงเช้าจากพิธีเปิดบ้าน ณ หอประชุมของมหาวิทยาลัย  ต่อด้วยกิจกรรม Walk Rally เยี่ยมชมบ้าน ซึ่งได้แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น  13  กลุ่ม  มีรุ่นพี่เป็นพี่เลี้ยงประจำกลุ่มพาน้องเดินตามเส้นทางไปยังบ้านศิลป์และบ้านวิทย์ที่ตั้งอยู่ ณ ห้องเรียน  ชั้น  1  อาคารเรียน  ทำกิจกรรมร่วมกันจนครบทุกบ้าน  นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมที่เวทีกลาง ณ ถนนข้าวต้มกุ๊ย  มีการบอกเล่าประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ  การแสดงจากรุ่นพี่แต่ละบ้าน  และปิดท้ายวันนี้ด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินน้องไตเติ้ล  Chitswift The Rapper Thailand ซึ่งเป็นลูกศิษย์คณะนิเทศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  พร้อมมาแร๊พ   สด ๆ ให้กับมหาวิทยาลัยและแนะนำเคล็ดลับการเรียนให้กับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติยังคงเดินหน้าทำหน้าที่อบรมดูแลนักศึกษาซึ่งมิใช่แค่ศิษย์เท่านั้น  แต่คือลูกที่เข้าอยู่ในบ้านหัวเฉียว  แม้ว่าเรื่องคุณธรรมจะเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้และใช้เวลานานกว่าจะทราบผลของการหว่านเมล็ดพันธุ์ความดีลงไป  แต่มหาวิทยาลัยไม่ย่อท้อยังยืดหยัดดำเนินการต่อไปเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรมออกมารับใช้สังคมตามปณิธานของมหาวิทยาลัย “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”Total 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>