สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ นำทีมโดย อาจารย์อรรถพล ธรรมไพบูลย์ และอาจารย์สุพิศพรรณ  วัจนเทพินทร์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 2 จำนวน 58  คน และอาจารย์ จำนวน  4  คน ไปศึกษาดูงาน ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และ พิพิธภัณฑ์สินค้าปลอมและเลียนแบบ ติลลิกี แอนด์ กิบบินส์ เพื่อให้นักศึกษาได้ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากภาคธุรกิจหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และ นำความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษาดูงานมาเชื่อมโยงกับแนวคิดและทฤษฎีประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>