เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนและคณะภาษาและวัฒนธรรมจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมกันจัดโครงการ “ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วย มฉก.ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ ใต้ฟ้าเราคือครอบครัวเดียวกัน” ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 5 ห้อง 511 ซึ่งมีอาจารย์และนักศึกษากว่า 30 คนจากคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะศิลปศาสตร์ คณะการแพทย์แผนจีน และคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม ศาสตราจารย์จ้ง เฉียงเหวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายจีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ วศินานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายไทย และ รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ การจัดการประกวดสุนทรพจน์มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือเพื่อเผยแพร่ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาจีนและแสดงความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรมจีนเพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้ภาษาจีนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทยTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>