แผนกทุนและบริการนักศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 17" ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์ รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวเปิดงานและบรรยายให้ความรู้โดย  คุณดวงแข  ตันติตยาพงษ์  รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทั้งนี้คุณจันทร์พร  สุริวงค์กล่อม หัวหน้าแผนกทุนและบริการนักศึกษา มฉก. ได้แนะแนววิธีการคืนทุนฯ ให้กับนักศึกษาที่กู้ยืมทุนฯ ในครั้งนี้ด้วย  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  ณ หอประชุม มฉก.Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>