ตามที่สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นั้น สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ได้จัดประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน สมัยที่ 37 ครั้งที่ 16 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดย คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ นำนักศึกษาไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรสอนภาษาจีนระยะสั้นของสถาบันภาษา, ศูนย์สหกิจศึกษา และศูนย์ฝึกปฏิบัติศรีวารีพาวิลเลียน (โรงแรม) โดยได้รับความสนใจจากสมาชิกของสมาคมเป็นอย่างมากTotal 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>