อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) เมื่อวันที่  12  ธันวาคม  2561  เวลา  09.00 - 12.00  น.  โดยได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฝผ. สำนักงานกลาง (EGAT Learning Center)  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและพลังงานของโลกตั้งแต่อดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต  รวมทั้งภารกิจ  ด้านต่าง ๆ ของ กฝผ. ผ่านการนำเสนอข้อมูลความรู้ด้วยแสง  สี  เสียง  และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในหลายส่วน  เช่น  จุดประกายแสงแรกในตัวคุณ  จากแสงแรกสู่แสงนิรันด์  คืนสู่สมดุล  สายน้ำแห่งความภูมิใจ  นวัตกรรมเพื่อชีวิต  โลกยั่งยืนและแสงนิรันดร์   การศึกษาดูงานครั้งนี้ทำให้ได้รับความรู้ด้านพลังงานในหลากหลายมิติและเป็นการเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับพลังงานมากยิ่งขึ้นTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>