คุณสุภาพร  ชัยธรรมปกรณ์  ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)  พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟ  บางนา  และโรงเรียนเซนต์โยเซฟ  บางนา นำโดย  คุณปกรณ์  สันตินิยม  นายกสมาคมฯ  เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “การจัด Learning Space ในศูนย์บรรณสารสนเทศ” เพื่อนำข้อมูลความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้สามารถรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต  รวมทั้งเพื่อตอบสนองรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน  เมื่อวันที่  13  ธันวาคม  2561  เวลา  14.00 - 16.00  น. ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ  ชั้น  2  อาคารบรรณสาร  มฉก.Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>