รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทโรนานนท์  คณบดี  และอาจารย์ไพศาล  ทองสัมฤทธิ์  รองคณบดี  คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) จังหวัดตาก  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน  และคณะการแพทย์แผนจีน  เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  2562  ที่ผ่านมา  ณ ห้องบรรยายพิเศษ  2  (สื่อประสม) ชั้น  2  อาคารบรรณสาร  พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมการสาธิตการครอบแก้วและฝังเข็มศาสตร์การรักษาของการแพทย์แผนจีน ณ ห้องปฏิบัติการฝังเข็มและรมยา  คณะการแพทย์แผนจีน  ชั้น  3  อาคารเรียน  ซึ่งคณะครูและนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมากTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>