มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร  ครั้งที่  26  แก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2560  เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2562  ที่ผ่านมา  จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น  2,063  คน ปีการศึกษานี้มหาวิทยาลัยได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อเชิดชูเกียรติคุณและเกียรติประวัติ จำนวน  3  ท่าน  ได้แก่ 1.ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ  ภักดีธนากุล  ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป) 2.คุณธนากร  เสรีบุรี  ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป)  และ 3.คุณมิตร  รัตนโอภาส  ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป) โดยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี  เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม  มฉก.Total 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>