รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ดร.พสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ผศ.นิก สุนทรธัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มฉก. และคุณมัชฌิมธร คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายอนุญาโตตุลาการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกระบวนการระงับข้อพิพาท ประกอบด้วย ความร่วมมือในการศึกษาวิจัย จัดทำหลักสูตรให้ความรู้ จัดโครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรมเทคนิค รวมถึงพัฒนาการต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในอนาคตเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาท โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการTotal 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>