เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้จัดประชุมนักศึกษาที่ได้รับทุนไปศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ณ อาคารบรรณสาร ห้อง 511 โดยมีผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายจีน (ศาสตราจารย์จ้ง เฉียงเหวย) ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายไทย (ผศ.ดร.นริศ วศินานนท์) คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน (รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์) อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ (สุชาติ วัฒกานนท์) กล่าวคำปราศรัยและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการเรียน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>