ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ Gerontology school มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย จัดโครงการบริการวิชาการ “การอบรมความรู้และทักษะกายภาพบำบัดเพื่อการดูแลสุขภาพกายผู้สูงอายุเบื้องต้น รุ่นที่ 1” ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพของตนเอง 2. เพื่อส่งเสริมผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีความรู้และทักษะการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 3. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจผู้สูงอายุให้มีความรู้ เครือข่ายความร่วมมือและความสามารถในการบริหารธุรกิจได้ดีขึ้น 4. เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ โดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆจาก คณะกายภาพบำบัด และ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>