ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ) เป็นตัวแทนในนาม ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตรฝึกอบรม และสหกิจศึกษา ของบริษัท บางกอกไฟลท์ เซอร์วิสเซส จำกัด (BFS)โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการหรือหลักสูตรพัฒนาบุคลากร นักศึกษาฝึกงาน ให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการบุคลากรด้านการบริการเกี่ยวกับการบินโดยมีการประชุมหารือและศึกษาดูงาน ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ บริษัท บางกอกไฟลท์ เซอร์วิสเซส จำกัด (BFS) สนามบินสุวรรณภูมิTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>