รองศาสตราจารย์อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และอาจารย์ ดร.อรรถเวทย์  พฤกษ์สถาพร  รักษาการอธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง  ความร่วมมือทางวิชาการเป็นเครือข่ายร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนในด้านอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว  การดูแลสุขภาพ  และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการจัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้น  ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของ ทั้งสองสถาบันที่จะร่วมสานฝันสร้างและพัฒนาบัณฑิตสู่การเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในอนาคต  โดยมีคณะผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่งและอบอุ่น  เมื่อวันจันทร์ที่  9  ธันวาคม 2562  เวลา  09.00  น. ณ ห้องรับรอง  ชั้น  4  อาคารอำนวยการ  มฉก.  บางพลี  จ.สมุทรปราการ  โดยมีรายนามคณะผู้บริหาร มฉก. ประกอบด้วย  อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์  รองอธิการบดี  อาจารย์ทศพร  เลิศพิเชฐ  ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์   ลักษมีจรัลกุล  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  อาจารย์ ดร.จำรูณศรี  พุ่มเทียน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  เสมศรี  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี  ชยาวัชรกุล  รองคณบดีคณะกายภาพบำบัด  อาจารย์ ดร.มธุรส  อ่อนไทย  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์  ขลังธรรมเนียม รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  อาจารย์ไพศาล  ทองสัมฤทธิ์  รองคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน อาจารย์ ดร.จิรชัย  หมื่นฤทธิ์  อาจารย์ ดร.สุธิดา  สุนทรวิภาต  รักษาการรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์  อาจารย์ ดร.ชวนพิศ  จิระพงษ์  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรายนามคณะผู้บริหารวิทยาลัยดุสิตธานี  ประกอบด้วย  อาจารย์ ดร.ประวีณา  คาไซ  รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ  อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์  รักใหม่  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  อาจารย์เยาวภรณ์  เลิศกุลทานนท์  คณบดีคณะอุตสาหกรรมบริการ  อาจารย์วัชรากร  มยุรี  รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมบริการ  และคุณนิภาพร  ไชยวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์

     ในการนี้  รองศาสตราจารย์อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต  รองอธิการบดี มฉก. ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึง การร่วมมือกันโดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “...การร่วมมือกันครั้งนี้เป็นการเติมเต็มในการพัฒนาหลักสูตรทำให้ทั้งสองสถาบันมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาร่วมมือกัน  ซึ่งหลักสูตร Short Course เป็นหลักสูตรอันดับแรกที่จะร่วมมือกันและพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ จนถึงหลักสูตรระดับปริญญาตรี...” และท่านอาจารย์ ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร  รักษาการอธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี  ได้ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีโดยมีใจความสรุปดังนี้ว่า “...การร่วมมือกันครั้งนี้เป็นการรวมจุดแข็งของทั้งคู่เพื่อเดินหน้าไปข้างหน้า  ข้ามผ่านการแข่งขัน  และผสมผสานกลมกลืนเพื่อสานฝันในการสร้างบัณฑิตมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในอนาคต...”Total 739 Record : 37 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>