สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ร่วมกับคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดโครงการอบรมอาจารย์แพทย์จีน ครั้งที่ 5 หัวข้อ “ศาสตร์แห่งตำรับยาจีน” ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM เมื่อวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 - 16.00 น. การอบรมอาจารย์แพทย์จีนครั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีน 2 ท่าน ให้เกียรติเป็นผู้บรรยาย คือ ศาสตราจารย์หวัง เผิงฟู่ และศาสตราจารย์หัน เจวียนฟู่ โดยมีอาจารย์แพทย์จีนและแพทย์แผนจีนชาวไทยเข้าร่วมการอบรม 87 คน รูปที่ 1 (4ภาพติดกัน) รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี กล่าวเปิดการอบรม ศาสตราจารย์จ้ง เฉียงเหวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายจีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศ วศินานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายไทย และอาจารย์ปวินท์ สุวรรณกุล คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน กล่าวปราศรัย รูปที่ 2 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมถ่ายภาพในพิธีเปิดการอบรม พิธีเปิดการอบรมจัดที่สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน โดย รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี กล่าวเปิดการอบรมผ่านวิดีโอ ศาสตราจารย์จ้ง เฉียงเหวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายจีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศ วศินานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายไทย และอาจารย์ปวินท์ สุวรรณกุล คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน กล่าวปราศรัย ตามลำดับ การจัดอบรมอาจารย์แพทย์จีนได้ประสบความสำเร็จไปแล้ว 4 ครั้ง เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (ไวรัสโควิด 19 ) การอบรมครั้งนี้จึงมีความพิเศษและมีความหมายอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศจีนการแพทย์แผนจีนมีความโดดเด่นในการต่อสู้กับโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ และยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่แพทย์จีนในประเทศไทยได้อย่างดีด้วย ในการอบรม 3 วันนี้ ศาสตราจารย์หวัง เผิงฟู่ และศาสตราจารย์หัน เจวียนฟู่ ได้กล่าวถึงรูปแบบแนวคิดของตำรับยาจีน แนะนำและวิเคราะห์ใบสั่งยาหลายประเภทผนวกกับสถานการณ์จริงของไทย นอกจากนี้ยังอธิบายถึง แนวคิดการสอน วิธีการสอน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้อาจารย์แพทย์จีนและแพทย์แผนจีนสามารถนำทฤษฎีและความรู้ด้านตำรับยาจีนไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม รูปที่ 3 ศาสตราจารย์หวัง เผิงฟู่ และศาสตราจารย์หัน เจวียนฟู่ ผู้บรรยายผ่านระบบออนไลน์ รูปที่ 4 ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายจีน ผู้บรรยาย และผู้เข้าอบรม ร่วมสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ โครงการอบรมอาจารย์แพทย์จีนเป็นโครงการหนึ่งที่สำคัญของสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จึงจำเป็นต้องจัดการอบรมแบบออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ยังคงได้รับการตอบรับเข้าร่วมอบรมจากอาจารย์แพทย์แผนจีนจำนวนมาก สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จะดำเนินการจัดอบรมอาจารย์แพทย์แผนจีนอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมการอบรมอาจารย์แพทย์แผนจีนของไทย และพัฒนาการแพทย์แผนจีนและยาจีนในประเทศไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นตลอดไปTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>