ขอแสดงความยินดีกับ  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน  กองแผนและพัฒนา  และกองทรัพยากรบุคคล ซึ่งผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน  15  ข้อ  เข้ารับรางวัล Smart Office ระดับดีเยี่ยมจากท่านอธิการบดี  (รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์)  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  20  สิงหาคม  2563  ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม  1  ชั้น  2  อาคารอำนวยการ  โดยมีรายละเอียดของเกณฑ์การตรวจประเมิน  จำนวน  15  ข้อ  ดังนี้  
     1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานในหน่วยงาน  โดยมีการกำหนดโครงสร้างคณะทำงานฯ  รวมทั้งมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำงานฯ มีการเผยแพร่  ติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
     2. มีมาตรการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมเพิ่มเติมนอกเหนือจาก 12+3  
     3. มีการประชุมของคณะทำงานฯ ในหน่วยงาน  
     4. มีการเปิดประตูหน้าต่างในห้องทำงานเพื่อระบายความร้อนออกไป  ประมาณ  15  นาที  ในช่วงเวลาก่อน  08.00 น. ทุก ๆ เช้าวันจันทร์  
     5. มีการปิดระบบปรับอากาศก่อนเลิกงานประมาณ 15 นาที  ในช่วงเวลาทำงาน 08.30-16.30 น.   
     6. มีการปิดและเปิดระบบไฟฟ้า  แสงสว่าง  และอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือระบบปรับอากาศในช่วงเวลาที่ไม่ใช้งานและให้เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งาน
     7. มีการปิดระบบไฟฟ้า แสงสว่าง อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศในสำนักงานก่อนเวลา 18.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าในช่วง On peak เวลา 18.30-21.30 น. (HCU 1) 
     8. มีการรณรงค์ให้เดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์
     9. มีการดูแลระบบปรับอากาศไม่ให้สูญเสียความเย็นออกไป
     10.มีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม
     11.มีการปรับตั้งอุณหภูมิระบบปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
     12.มีการตั้งโหมดการปิดพักหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน  และ Set หน้า Desktop ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส่วนกลางเป็นรูปประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม
     13.มีการรณรงค์ให้ใช้เครื่องไฟฟ้า  เช่น  ไมโครเวฟ  หรือ  กาต้มน้ำร้อนแบบเดือดเร็วก่อนเวลา 08.00 น. และ 14.00 น.
     14.มีการกำหนดเวลาในการเสียบเต้ารับ  ถอดเต้ารับ  เครื่องพิมพ์เอกสารในแต่ละวัน
     15.ไม่รับประทานอาหารและทิ้งเศษอาหารภายในสำนักงาน