มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกปีเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์  และร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย  ในปีการศึกษา  2563  กำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่  10  กันยายน  2563  นักศึกษาใหม่จากทุกคณะวิชาพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีโดย รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดีเป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา  พร้อมเจิมตำราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคล  และมอบรางวัลเกียรติคุณ  รางวัลเกียรติยศ  รางวัลเชิดชูเกียรติ  แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี  กิจกรรมเด่น  ความประพฤติเรียบร้อย  และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มีกิจกรรมประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงามและประเภทสร้างสรรค์  ซึ่งในปีการศึกษานี้คณะวิชาที่ได้รับรางวัลพานไหว้ครูประเภทสวยงาม  รางวัลชนะเลิศอันดับที่  1  คณะการแพทย์แผนจีน  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2  คณะกายภาพบำบัด  รางวัลพานไหว้ครูประเภทสร้างสรรค์  รางวัลชนะเลิศอันดับที่  1  คณะพยาบาลศาสตร์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1  คณะเภสัชศาสตร์  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2  คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม