วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันชาติจีน และเทศกาลไหว้พระจันทร์ ณ ห้อง 511 สถาบันขงจื่อฯ อาคารบรรณสาร ชั้น 5 โดยได้เชิญคณาจารย์และบุคลากรไทย-จีนจากคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะการแพทย์แผนจีน คณะบริหารธุรกิจ และแผนกวิเทศสัมพันธ์ รวมทั้งสิ้นประมาณ 30 คน ร่วมงานเฉลิมฉลองดังกล่าว ก่อนอื่น ศาสตราจารย์จ้ง เฉียงเหวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายจีน ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณคณาจารย์ บุคลากรทุกท่านที่ได้มาร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติจีนและเทศกาลไหว้พระจันทร์ครั้งนี้ และขอบคุณคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะการแพทย์แผนจีน คณะบริหารธุรกิจ และแผนกวิเทศสัมพันธ์ ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนมาโดยตลอดนับตั้งแต่ก่อตั้งสถาบัน หลายปีมานี้สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนได้ร่วมมือและแลกเปลี่ยนกับทุกฝ่ายในการร่วมกันส่งเสริมด้านภาษาจีน และพัฒนาด้านการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย ในช่วงเวลาปีนี้ที่เกิดโรคระบาดไปทั่วโลก พวกเราเสียใจที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมตามเทศกาลต่างๆ ให้แก่นักศึกษาได้ จึงถือโอกาสในเทศกาลที่ดีนี้ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน และหวังว่าสถาบันขงจื่อและทุกหน่วยงานจะได้ร่วมมือร่วมใจกัน อย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในระหว่างการเฉลิมฉลองครั้งนี้ คณาจารย์ บุคลากรทั้งชาวไทยและชาวจีน ต่างก็พูดคุยกันสนุกสนาน ได้ผ่อนคลายจากงานสอนและความเครียดประจำวัน และในโอกาสนี้คณาจารย์และบุคลากรก็ยังได้ทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยนและสร้างรากฐานสำหรับความร่วมมือต่อกันในอนาคตTotal 739 Record : 37 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>