รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รับมอบทุนการศึกษาจากรุ่นพี่หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่  3  จำนวน  3  ท่าน  ได้แก่  คุณไขศรี  อุทัยวรรณ์   คุณกัลป์ยกร  สิริมงคลสร้าง  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง  โดยมอบให้ท่านละ 200,000 บาท  จำนวนเงินทั้งสิ้น  600,000  บาท  สำหรับเป็นทุนเรียนตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษา  ในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร วทจ. รุ่นที่  3  เมื่อวันอังคารที่  10  พฤศจิกายน  2563 ณ โรงแรมยู  สาทร  กรุงเทพ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณในความเมตตาของท่านมา ณ โอกาสนี้Total 739 Record : 37 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>