มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน” สำหรับอาคาร มฉก. ภายใต้โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6 จัดโดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แก่ผู้แทนจากคณะวิชาและหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี กล่าวเปิดการอบรมผ่านระบบ Zoom ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร และคุณสุภัทรียา จิตรกร ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ เข้าร่วมอบรมพร้อมมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร มฉก. 
     การอบรมครั้งนี้เป็นการเติมความรู้ด้านพลังงานให้เข้มข้นเข้มแข็งแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้เกิดการปรับเปลี่ยนความคิด นำไปสู่การเปลี่ยนการกระทำ เปลี่ยนนิสัย เปลี่ยนความเคยชินในการใช้พลังงานที่ไม่ถูกต้อง เพราะการแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน    จะสำเร็จอย่างยั่งยืนได้นั้นต้องสร้าง “วินัยและจิตสำนึก” ในการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและคุ้มค่ามากที่สุด 
     โดยปีการศึกษา 2564 นี้ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน MEA Index (Management Achievement) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับการใช้พลังงานที่ กฟน. พัฒนาขึ้น และเกณฑ์ประเมินทางด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality : IAQ) และได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards ประเภทอาคารมหาวิทยาลัย ในโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6 ของ กฟน. ซึ่งเป็นการประกวดเพื่อคัดเลือกอาคารประหยัดพลังงานของ กฟน. เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามที่ กฟน. กำหนดTotal 916 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>