หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ "การตรวจสมรรถภาพร่างกายพนักงานสำหรับผู้ข่วยอาชีวเวชศาสตร์" รุ่นที่ 4 วันที่ 29-30 มกราคม 2565 โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.พรพิมล เชวงศักดิ์โสภาคย์ และอาจารย์ ดร.อุมารัตน์ ศิริจรูญวงศ์Total 916 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>