“สุขไม่จางที่บางเสาธง” เป็นอีกชื่อเรียกหนึ่งของโครงการวิจัยที่บ่งบอกถึงความตั้งใจของ ม.หัวเฉียวฯ ในการสร้างความสุขให้กับ อ.บางเสาธง ชุมชนใน จ.สมุทรปราการ ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย 5 โครงการวิจัยย่อย ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมสองฝั่งคลองแบบมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ” ได้รับทุนวิจัยจาก สอวช. ซึ่งได้มีการนำเสนอ ผลการศึกษาวิจัย รับฟังความคิดเห็น และคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อนำไปดำเนินการต่อ โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการ จ.สมุทรปราการ เป็นประธาน และ รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี มฉก. กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติการศรีวารี พาวิลเลี่ยน มฉก.

*    5 โครงการวิจัยย่อย มีดังนี้
    โครงการวิจัยย่อยที่ 1     การสร้างสรรค์เทศกาลศิลปะกการแสดงพื้นบ้านด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อยกระดับฐานราก อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
    โครงการวิจัยย่อยที่ 2    การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารพื้นถิ่นและอาหารสุขภาพในอำเภอบางเสาธง แบบมีส่วนร่วมเครือข่ายพึ่งพาด้วยแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยี
    โครงการวิจัยย่อยที่ 3    การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการหัตถกรรมในอำเภอบางเสาธงมีส่วนร่วมตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยี 
    โครงการวิจัยย่อยที่ 4    การพัฒนาการประกอบการเพื่อสังคมสู่นวัตกรรมชุมชนคนรักษ์บางเสาธง
    โครงการวิจัยย่อยที่ 5    การสร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่นบางเสาธงเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ผ่านหลักสูตรท้องถิ่นและกิจกรรมการเรียนรู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์
 Total 880 Record : 44 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>