สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน และคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมอาจารย์แพทย์แผนจีน ครั้งที่ 7 ปี 2565  สำเร็จลุล่วงด้วยดี เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565  โดยมีแพทย์แผนจีนสมัครเข้าอบรมจำนวน 100 กว่าคน  และมีผู้เข้าร่วมอบรมตลอดโครงการมากกว่า 95%  ทั้งนี้มีผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ได้แก่  ศ.จ้ง เฉียงเหวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายจีน  ผศ.ดร.นริศ วศินานนท์  ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทย  อาจารย์ปวินท์ สุวรรณกุล คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน และอาจารย์แพทย์จีนวรพงษ์ ปะดุกา รองผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯTotal 895 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>