มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา และโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม ผสานความร่วมมือสร้างคนดีมีคุณภาพสู่สังคม ได้ลงนามความร่วมมือโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี อ.ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ รองอธิการบดี นายวิเชียร นิกรประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา และนายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม  ร่วมลงนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทั้งสามสถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) ชั้น 2 อาคารบรรณสาร มฉก.

     ที่มาโครงการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ทุ่มเทพัฒนาคุณธรรมของเยาวชนไทย โดยเริ่มจากนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ในโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม และได้ขยายผลจัดโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามต้นแบบของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย 3 โรงเรียนแรกที่ร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ และโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ

     วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างความตระหนักในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหาร ครู และนักเรียน เพื่อร่วมมือกัน จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี ด้านซื่อสัตย์ กตัญญู รับใช้สังคม (จิตอาสา) ของนักเรียน และเพื่อร่วมกันลดปัญหาสังคมด้านคุณธรรม จริยธรรม และสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ ที่เกิดขึ้นในครอบครัว โรงเรียน ท้องถิ่น และชุมชน

 Total 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>