อ.ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานต้อนรับนิสิตปริญญาโท คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการบริหารจัดการด้านกิจการนักศึกษา และการจัดสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่จัดกิจกรรม ในการนี้ อ.ชิดชนก สิทธารถศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักฯ ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนานิสิตนักศึกษาต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก.Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>