มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ม.ภ.น.) เป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของ ม.ภ.น. ในปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี มฉก. และผศ.ดร.กนกอร บุญมี อธิการบดี ม.ภ.น. เป็นผู้แทนของทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก. หลังจากนั้นท่านอธิการบดี คณบดี และผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มฉก. นำคณะผู้บริหาร ม.ภ.น. ชมศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ห้องโลกเสมือนจริง (VR Zone) และ Co-Working SpaceTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>