ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง และคุณกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี รศ. ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ และอาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี ผศ.ดร.สายใจ พัวพันธ์ รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมในพิธีพิธีสงฆ์เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลหัวเฉียว 80 ปี ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารบริการใหม่ พร้อมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติกับโรงพยาบาลหัวเฉียวในพิธีเปิดหอผู้ป่วย (บ้านสุขใจ) ชั้น 10 อาคาร 22 ชั้น นอกจากนี้นักศึกษาทุนโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ รุ่นที่ 2 ได้ทำพิธีกตเวทิตาต่อคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีอุปการคุณด้านการศึกษา และพิธีแสดงความขอบคุณจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มอบเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียน และทุนเรียนดีบุตรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหัวเฉียว ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารบริการใหม่ โรงพยาบาลหัวเฉียว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>