หน่วยประกันคุณภาพ กองแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการบริหารงานทั่วไป ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบรรยายพิเศษ3 (MBA3) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ และวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม) ชั้น 2 อาคารบรรณสาร โดยมีอาจารย์สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนา เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการบริหารงานทั่วไป ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดความเข้าใจในตัวบ่งชี้คุณภาพและเกณฑ์การประเมินคุณภาพร่วม ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนทบทวนรูปแบบการประเมินคุณภาพ และสามารถให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่รับการประเมินได้Total 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>