คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในยุคเทคนิคการแพทย์ 4.0” (Trend in Clinical Laboratory Diagnosis : MT 4.0) ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) ชั้น 2 อาคารบรรณสาร และห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวเปิดงานฯ

   การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักเทคนิคการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มาบรรยายให้ความรู้ร่วมกับคณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางด้านการบูรณาการผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการกับลักษณะอาการทางคลินิก ทิศทางการทดสอบเพื่อตรวจติดตาม Metabolic Syndrome การวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว การตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุลเพื่อวินิจฉัยโรคมะเร็ง รวมทั้งหลุมพรางของการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการที่พบบ่อยในงานประจำ และเพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในยุค 4.0 ก้าวทันวิทยาการก้าวหน้าที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการบูรณาการผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการกับลักษณะอาการทางคลินิกTotal 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>