รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานงาน  Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2556 ณ  ชั้น 1 อาคาร อำนวยการ มฉก. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557  ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันทำความสะอาดประจำปีของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ภายในงานได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดกิจกรรม 7 ส  เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูคณะวิชาและหน่วยงาน  รางวัลแบ่งออกเป็นระดับหน่วยงาน  ระดับคณะวิชา   ซึ่งในปีนี้ได้เพิ่มรางวัลสำหรับกลุ่มแม่บ้านและคนสวน  ผลการประกวดดังนี้ 
 
รางวัล 7 ส ยอดเยี่ยมระดับหน่วยงาน ได้แก่  กองคลัง
- รางวัล 7 ส ยอดเยี่ยมระดับคณะวิชา ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์
- รางวัล 7 ส ยอดเยี่ยมกลุ่มแม่บ้าน  ได้แก่  โซนอาคารอำนวยการ โซรอาคารบำรุงรักษา  โซนอาคารหอประชุม  และโซนอาคารบริการ  
- รางวัล 7 ส ยอดเยี่ยมกลุ่มคนสวน  ได้แก่  โซนริมรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัยรวมร่องน้ำด้านหน้าและด้านหลัง
- ประตู 1-3   บริเวณป้ายรถเมล์  โซนสนามและทางเดินรอบอาคารอำนวยการ  หลวงปู่ไต้ฮง  โซนสนามหน้าตึกหอประชุม  ถนนทางเดินหน้าหอประชุม  และโซนลานจอดรถด้านข้างหอประชุม  สวนอภิรมย์  และหน้าอาคารบริการ
 
มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญเรื่องความสวยงามและสิ่งแวดล้อมโดยนำนโยบายกิจกรรม 7 ส มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพภายในองค์กร  รวมทั้งเพื่อรักษาและพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพและมาตรฐานอยู่เสมอ  ความหมายของ 7 ส มีดังนี้

1. สะสาง “แยกให้ชัด  ขจัดให้ออก” คือ การแยกของที่ต้องการออกจากของที่ไม่ต้องการและขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้ง
2.สะดวก “หยิบก็ง่าย  หายก็รู้  ดูก็งาม” คือ การจัดวางสิ่งของต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกและปลอดภัย
3.สะอาด “น่าใช้  ใหม่เสมอ”  คือ การทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ทำงาน
4.สุขลักษณะ “สุขกายสุขใจ”  คือ  การรักษาความสะอาด  ดูแลสถานที่ทำงานและปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ
5. สร้างนิสัย “ให้รักที่จะทำ 7 ส”  คือ  การรักษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จนเป็นนิสัย
6. สวยงาม “มีความลงตัว”  คือ  การจัดพื้นที่การทำงานให้สวยงาม เหมาะสม  สร้างบรรยากาศให้น่าทำงาน
7.สิ่งแวดล้อม  “ยึดหลัก 1A3R”  คือ  การใช้แนวคิดการประหยัดทรัพยากรในการทำงาน  เช่น  ประหยัดไฟฟ้า  น้ำ กระดาษ  ยึดหลัก  1A3R  (Avoid  หลีกเลี่ยงการใช้/ Reduce  ลดการใช้/ Reuse  นำกลับมาใช้/ Recycle   นำไปผลิตใหม่
 
\"\"
\"\"
\"\"
 


Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>