กองทุน ดร. อุเทน  เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เดินหน้ามอบรางวัลครั้งที่ 9 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา และจิตอาสาเพื่อส่วนรวม โดยในปีนี้ กำหนดจัดพิธีมอบรางวัล ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีนักเรียนได้รับรางวัลทั้งสิ้น 748 ราย แบ่งเป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษา รางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 491 ราย และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 257 ราย รวม  748 รางวัล มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท 
   คุณวิเชียร  เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และประธานคณะอนุกรรมการบริหาร กองทุน  ดร. อุเทน  เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  กล่าวว่า  “8 ปีที่ผ่านมา ได้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนเยาวชนคนดีแล้วกว่า 5,000 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท  กองทุนนี้เป็นการสานต่อเจตนารมณ์หนึ่งของท่าน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์ อดีตประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ซึ่งท่านมุ่งหวังใช้การศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณธรรม เติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของชาติ  เยาวชนทีทำความดีควรรับการสนับสนุนยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม นอกจากนี้ท่านยังให้ความสำคัญกับการปลูกฝังค่านิยมและรักวัฒนธรรมความเป็นไทยให้กับเยาวชน  โดยได้จัดประกวดการอ่านภาษาไทย และประกวดมารยาทไทย
   ผมได้ประชุมร่วมกันกับคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ เรามีมติเห็นชอบร่วมกันที่จะจัดทำโครงการเพิ่มเติมต่อยอดจากการมอบรางวัลเยาวชนคนดี คือ โครงการโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งจะคัดเลือกโรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับรางวัลกองทุน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์ อย่างสม่ำเสมอ มาทำความร่วมมือเป็นโรงเรียนคุณธรรมตามต้นแบบของมหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  และโครงการประกวดการอ่านภาษาไทยและประกวดมารยาทไทยสำหรับนักเรียนและนักศึกษา โดยทั้ง 2 โครงการที่จะจัดทำขึ้นใหม่นี้  เป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของท่าน ดร. อุเทน  เตชะไพบูลย์ ที่มุ่งหวังส่งเสริม ให้เยาวชนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม รักขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยและภาคภูมิในการแสดงความเป็นไทย  เพิ่มมากยิ่ง ๆ ขึ้น ซึ่งขณะนี้ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมคุณธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต  กตัญญูกตเวทิตา  และจิตอาสา เพื่อส่วนรวม  รางวัลกองทุน ดร. อุเทน  เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อมาทำหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลผู้รับรางวัล ติดตามผลผู้ได้รับรางวัล  นำเสนอแนวทางการต่อยอดการส่งเสริมคุณธรรมทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร  นำเสนอแผนงาน  โครงการ  และงบประมาณ  เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ รวมทั้งรายงานผลการติดตามและประเมินโครงการ”
   จากเจตนารมณ์ของท่าน ดร. อุเทน  เตชะไพบูลย์ ผู้ให้  ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มุ่งมั่น  อุทิศตน  ทุ่มเท  เสียสละในการบำเพ็ญสาธารณกุศลช่วยเหลือสังคมมาตลอดชีวิตท่าน  การจากไปของท่านเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ที่ไม่สิ้นสุดTotal 895 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>