\"\"
 
อาจารย์ ดร.ธันยมัย เจียรกุล และอาจารย์ลาวรรณ์ อนันต์ชลาลัย ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ต้อนรับคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาการบัญชี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและประกัน คุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย ในโอกาสที่มาประชุม ครั้งที่ 3/2557 โดย มฉก. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 
 
\"\"


Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>