รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารร่วมต้อนรับพูดคุยนักศึกษาน้องใหม่ในภาคเช้า  โดยได้เล่าความเป็นมาของมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการ “ให้”ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่ระดมทั้งกำลังกาย  กำลังใจ  กำลังความคิด  และกำลังทรัพย์อันมหาศาลจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเสียสละอุทิศบริจาคสร้างมหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้นมา  ที่สำคัญเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของราชวงศ์จักรีของคนเชื้อสายจีนและคนจีนโพ้นทะเล   และส่งต่อการ “ให้” นี้ด้วยการจัดการศึกษาเพื่อการศึกษาโดยไม่แสวงหาผลกำไร  ทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาได้อย่างเสมอภาค  เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีช่วยสังคมบ้านเมืองได้อย่างแท้จริง  สิ่งที่ภูมิใจอย่างหาที่สุดมิได้และเป็นมิ่งมงคลสูงสุด คือ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  พระราชทานนามและเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2537  และทรงปลูกต้นโพธิ์ซึ่งมหาวิทยาลัยสถาปนาเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ก่อนเสด็จกลับพระองค์ทรงฝากกระแสพระราชดำรัสไว้ตอนหนึ่งว่า “ขอให้ทำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี” ซึ่งมหาวิทยาลัยตระหนักว่าต้องทำดีทั้งกาย  วาจา  และใจ  จึงได้กำหนดเป็นอัตลักษณ์  3  ประการ  คือ  ประการที่  1  ยึดมั่นในคุณธรรม  6  ประการ  ได้แก่  ขยัน  อดทน  ประหยัด  เมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู  ประการที่  2  ปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  และประการที่  3  เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม  เพื่อที่จะหล่อหลอมให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยเป็นคนเก่ง  คนดี  และมีความสุข  นอกจากนี้อัตลักษณ์ทั้ง  3  ประการยังเป็นจุดเริ่มต้นอันสำคัญในการสร้างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความโดดเด่น  แตกต่าง  มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  เป็นเด็กหัวเฉียวรุ่นใหม่  HCU NEW GEN ให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาด้วยการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม  ได้แก่  H มีความเป็น HERO กล้าคิดและกล้าทำในสิ่งสร้างสรรค์  C มีการ CHANGE เปลี่ยนแปลงตัวเอง  คนรอบข้าง  และสังคมไปสู่สิ่งดี  และมี U ความเป็น UNIVERSAL ด้านทักษะทางภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่สากล  และภาคบ่ายมีกิจกรรมปฐมนิเทศส่วนคณะวิชา  คณาจารย์และรุ่นพี่แต่ละคณะวิชามาแนะนำ  แลกเปลี่ยน  พูดคุยให้ความรู้  ตลอดทั้งวันของวันนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นและสดใสของทุก ๆ คนที่ร่วมกิจกรรมต้อนรับเด็กหัวเฉียวรุ่นใหม่  เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2562 ณ ประชุม มฉก.Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>