นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) น้อมจิตคารวะพระคุณครูและร่วมสืบสานประเพณีไทยอันดีงามจัด  “พิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2562” แสดงความกตัญญูที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน เมื่อวันที่  12  กันยายน  2562  ณ หอประชุม  มฉก. โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดี  มฉก. ประธานในพิธีได้เจิมตำราเรียน  และมอบรางวัลเกียรติคุณ  รางวัลเกียรติยศ  รางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาผู้มีความประพฤติดีทั้งการเรียน การทำกิจกรรม  และการดำรงชีวิต  จำนวน  251  รางวัล  พร้อม กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “...สิ่งที่ครูมุ่งหวังมากที่สุด  คือ  การที่ศิษย์ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน  ทำความดี...ทำให้ครูรู้สึกสุขใจและหายเหนื่อย...” ในการนี้มหาวิทยาลัยได้มอบรางวัลพิเศษเพื่อเชิดชูเกียรติแบบอย่างการทำความดีฮีโร่ตัวจริงเป็นเด็กหัวเฉียวรุ่นใหม่แก่  นางสาวกมลชนก  บรรจงธุระการ  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  รุ่นที่  12  ที่ได้ช่วยเหลือปั๊มหัวใจคืนชีวิตผู้ประสบเหตุจมน้ำที่หาดบางแสน  จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2562  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนดีคนเก่งทุกคนที่ได้รับรางวัลในวันนี้Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>