วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฝ่ายไทย-จีน ครั้งที่ 4 ปี 2563 ผ่านระบบ MS Team ณ ห้อง 511 สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน อาคารบรรณสาร ชั้น 5 โดยมีผู้บริหารฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุม อาทิ รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี , รศ.อิสยา จันทร์วิทยานุชิต รองอธิการบดี , ศ.จ้ง เฉียงเหวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายจีน , ผศ.ดร.นริศ วศินานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทย และคณะกรรมการอำนวยการฝ่ายไทย และผู้บริหารฝ่ายจีน อาทิ ศาสตราจารย์กิตติคุณจาง ป๋อหลี่ อธิการบดี , รศ.กัว ลี่ผิง รองอธิการบดี , คุณเหมา กว๋อเฉียง คณบดีคณะการสื่อสารวัฒนธรรมและสุขภาพ , คุณจาง เอี้ยนจวิน คณบดีคณะการศึกษานานาชาติ ได้เข้าร่วมประชุมจากที่มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน การประชุมครั้งนี้ ศ.จ้ง เฉียงเหวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายจีน และ ผศ.ดร.นริศ วศินานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทย เป็นผู้ดำเนินการในการประชุม อธิการบดีทั้งสองมหาวิทยาลัยยืนยันผลการดำเนินงานของสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ศาสตราจารย์กิตติคุณจาง ป๋อหลี่ อธิการบดี ได้แสดงความห่วงใยต่อผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนและบุคลากรในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด 19 พร้อมทั้งหวังว่าภายใต้การนำของมูลนิธิการศึกษาภาษาจีนนานาชาติแห่งประเทศจีน ทั้งสองมหาวิทยาลัยจะร่วมกันแลกเปลี่ยนและพัฒนาความร่วมมือในการบริหารสถาบันขงจี่อการแพทย์แผนจีนในด้านอื่นๆ ให้หลากหลายมากขึ้น ศ.จ้ง เฉียงเหวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายจีน ได้กล่าวรายงานโครงการและกิจกรรมของสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนในปี 2020 พร้อมทั้งแผนการดำเนินงานในปี 2021 จากนั้น คณะกรรมการอำนวยการได้ลงมติเห็นชอบการมอบอำนาจบริหารงานของสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ลำดับสุดท้าย สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนได้ส่งมอบหนังสือมอบอำนาจการบริหารสถาบันขงจื่อฯ และหนังสือประมวลภาพประเทศจีน (China) จากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ให้ รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติTotal 739 Record : 37 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] Next>>