มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก รร.สาธิต  “พิบูลบำเพ็ญ” ม.บูรพา  เข้าเยี่ยมชม  4  คณะสายวิทย์สุขภาพ  ได้แก่  คณะการแพทย์แผนจีน  คณะกายภาพบำบัด  คณะพยาบาลศาสตร์  และ  คณะเทคนิคการแพทย์  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปวินท์  สุวรรณกุล  คณบดีคณะการแพทย์แผนจีน เป็นประธาน  กล่าวต้อนรับ  พร้อมด้วย อ.พจ.อรภา  ศิลมัฐ  รองคณบดีคณะการแพทย์แผนจีน  เมื่อวันอังคารที่  17  พฤศจิกายน  2563  ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  บางพลี